Forskning

Forskning i MCS; Aarhus Universitets Hospital

Aarhus Universitets Hospital har i en årrække forsket i MCS, nedenfor ses rapporter fra tidligere pilotprojekter:
Videregivet med tak til Overlæge Lise Kirstine Gormsen.

MCS Physiological Health

MCS Insulinresistens

MCS Cohort Characteristic

Miljøprojekt, nr. 741, 2002

Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

Resumé: Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om Multiple Chemical Sensitivity, MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed). Rapporten konkluderer, at MCS – et nyt sygdomsfænomen, der er blevet beskrevet i de seneste 20 år – eksisterer. MCS adskiller sig fra den gængse videnskabelige sygdomsopfattelse, fordi sygdommen altid optræder med forskelligartede symptomer fra flere organer på en gang, og fordi disse symptomer kan udløses ved udsættelse for kemiske stoffer i meget lave koncentrationer.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2002/87-7972-382-9/html/default.htm

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

lukkede desværre ved udgangen af 2013 som følge af en politisk beslutning. Centrets hjemmeside eksisterer ikke længere, men meget af dets viden kan findes her.


Videncentrets års- og statusrapporter

Videncenter årsrapport 2006

Videncenter Årsrapport 2007

Videncenter Årsrapport 2008

Videncenter Årsrapport 2009

Videncenter Årsrapport 2010

Videncenter årsrapport 2011

Videncenter Årsrapport 2012

MCS-videncentrets afsluttende rapport 2013


Studie peger på stress som mulig risikofaktor

En ny svensk befolkningsundersøgelse peger på, at bl.a. stress i hverdagen og belastninger i arbejdslivet øger risikoen for at udvikle symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Forskerne konkluderer, at subjektive helbredsklager, høj stress i hverdagen og en belastende arbejdssituation – der alle kan være tegn på et vedvarende højt stressniveau – øger risikoen for at udvikle gener i forbindelse med udsættelse for miljøfaktorer.


Hyperreagerende luftveje og astma og psykisk sygdom

En svensk tværsnitsundersøgelse finder ingen sammenhæng mellem sensorisk hyperreaktivitet og astma samt angst og depression.


Italiensk studie sætter fokus på signalstoffer

Nyt italiensk studie, som har fundet høj forekomst af visse signalstoffer, cytokiner, hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS),  giver anledning til immunologisk studie i Videncentret.

Et nyt italiensk studie (De Luca, 2010) har fundet høj forekomst af visse af kroppens signalstoffer, cytokiner, hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).


Årsrapport 2009 fra Videncentret

I årsrapporten for 2009 står der om de næste fire år følgende:

“Videncentrets planer for de kommende fire år er – gennem forskningsbaseret vidensopbygning på internationalt niveau – at skabe ny viden om duft– og kemikalieoverfølsomhed, der kan bidrage væsentligt til en afklaring af tilstanden.
De næste fire år vil Videncentret derfor fortsat arbejde mod en afdækning af sygdomsmekanismer og risikofaktorer samt afprøvning af behandlingsmuligheder.”

Aktuelle og kommende projekter omfatter bl.a. nye studier af centralnervesystemet, udvikling af forskningsmetoder og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Om genetiske studier står der på centrets hjemmeside, at “Videncentret overvejer p.t. nye genetiske studier i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital. Der er dog ikke sat en tidsramme på dette endnu.”

Nikolaj Drimer Berg, der under sin ansættelse i Videncentret har beskæftiget sig med epidemiologiske og genetiske studier, er nu ansat hos Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital. Han skriver således til MCS Foreningen i marts 2010:

“Jeg fortsætter samarbejdet med Videncentret og er lige nu med i flere projekter. Desuden har Videncentret stadig biobanken med DNA fra 100 patienter, og jeg følger med i litteraturen efter idéer til nye genetiske studier. Jeg vil ikke komme til at drive selvstændige forskningsprojekter i MCS, men vil prøve at bidrage med idéer og være en aktiv samarbejdspartner i fremtiden.”


Tre ph.d.-forsvar fra

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

De første tre ph.d.-forsvar i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed falder i december 2009 og januar 2010. Ugeskrift for Læger omtaler forsvaret 14.12.09.

Nyhedsportalen Allergisk Hverdag skriver i december 2009 følgende om læge Helle Holsts ph.d.-forsvar:

Der er offentliggjort en dansk afhandling om en mulig årsag til, at MCS (Multiple Chemical Sensitivity) – patienter reagerer på kemiske stoffer i deres omgivelser. Man har fundet, at patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed reagerer abnormt og at reaktionen tilsyneladende kommer fra nerver i hjernen. Disse fund kan være første skridt på vejen mod en mere mekanisme orienteret diagnose baseret på objektive kriterier. Reaktionerne på duft provokationerne var uafhængig af astma og rygning. Ugeskr Læger 2009;171(51):3796

NYE MCS-TAL (JULI 2008)

Ny forskning viser, at 17.000 danskere bliver generet så meget af dufte og kemikalier, at det påvirker deres faglige og sociale liv. Langt flere bliver dog generet i mildere grad

Af Nikolaj Drimer Berg, ph.d.-studerende og Jesper Elberling, læge, ph.d. og forskningsleder, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.

Formålet med studiet var at undersøge hyppigheden af selvrapporterede symptomer over for almindeligt forekomne luftbårne kemikalier samt konsekvenserne af disse symptomer i den danske befolkning.

Materiale og metoder.
Fra CPR-registret udvalgte vi tilfældigt 6.000 borgere mellem 18 og 69 år med bopæl i Storkøbenhavn. De fik alle tilsendt et spørgeskema om bl.a. gener relateret til 11 almindeligt forekomne eksponeringer som: andre personers brug af parfume, rengøringsmidler, opløsningsmidler, friske tryksager, nyt boliginventar, blød plast eller gummi, nyt elektronisk apparatur, stege-/ mados, udstødning fra motorkøretøjer, tjæreprodukter samt røg fra brændeovn.

Resultater
71 % svarede, og af dem var 45 % generet af mindst én af de førnævnte almindeligt forekommende kemikalier, og 27 % kunne få udløst symptomer af disse kemikalier.

17 % rapporterede, at reaktioner fremkaldt af dufte eller kemiske stoffer havde betydning for deres valg af personlige plejemidler, 10 % for hvordan, der blev gjort rent i deres hjem og 4 % for hvilke butikker, de handlede i.

3 % rapporterede, at symptomer fremkaldt af dufte og kemiske stoffer begrænsede dem socialt eller arbejdsmæssigt.

Konklusion
Symptomer opstod typisk, efter at man blev udsat for kemikalier. Lang de fleste personer var generet i mildere grad, mens 0,5 % ser ud til at være påvirket i betydelig grad med både sociale og erhvervsmæssige konsekvenser.

Undersøgelsen er det første studie i Danmark, som opgør forekomsten af symptomer over for almindeligt forekomne luftbårne kemikalier.

Fortolkning og perspektiv
Studiet er væsentligt for kortlægningen af omfanget og konsekvenserne af duft- og kemikalieoverfølsomhed i Danmark.

Resultaterne tyder på, at det er almindeligt at føle sig generet af luftbårne kemiske stoffer, og det kan tyde på, at almindelige fysiologiske responser fx hovedpine, hoste og slimhindeirritation kan skyldes kemikalier.

Symptomerne har faktisk fået mange af de adspurgte – 19 % – til at ændre adfærd. Heldigvis ser det ud til, at kun få (0,5 %) er ramt så hårdt, at det har konsekvenser både privat og i jobsammenhæng.

Vi mener, at det er i denne sidste gruppe – som på landsplan dækker ca. 17.000 mennesker – at vi skal finde de personer, der oplever reelt at blive syge pga. indånding af dufte og kemiske stoffer – dvs. personer med multiple chemical sensitivities (MCS).


Dansk MCS-forskning

Histamin og MCS – fra MCSinfo december 2007

Af Jesper Elberling, læge, ph.d. og forskningsleder, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

I Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har vi netop fået publiceret vores første artikel – “Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume” – i det videnskabelige tidsskrift Clinical and Experimental Allergy.

Der er tale om et laboratoriestudie, hvor vi har kunnet måle frigivelsen af særlige signalstoffer, når vi tilsatte parfumestoffer til blodet. Signalstofferne blev i højere grad frigivet hos patienter med slimhindesymptomer over for parfume i forhold til raske kontrolpersoner.

Studiet bekræfter, hvad vi havde forventet – at slimhindesymptomer over for parfume ikke skyldes allergi.

Studiet bringer os dog på kort sigt ikke umiddelbart tættere på diagnostik af duftoverfølsomhed, men der kan være tale om et væsentligt forskningsmæssigt fund, der kan være starten til, at vi engang kan få samlet alle brikkerne i det store puslespil omkring duft- og kemikalieoverfølsomhed.

På baggrund af de mange spørgsmål, som studiet rejser, er det i dag for tidligt at udtale sig om, hvilken betydning de nye fund i fremtiden kan få for patienter med duft- og kemikalierelaterede symptomer.

Vi har brug for flere undersøgelser, og vi er allerede i gang.

Interesserede kan læse dansk- og engelsksprogede resuméer af undersøgelserne her.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk