VEDTÆGTER FOR MCS FORENINGEN

FORENINGEN FOR DUFT- OG KEMIKALIEOVERFØLSOMME

§ 1

Foreningens primære navn er MCS Foreningen.
Foreningens sekundære navn er Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme.
Foreningen er stiftet den 1. februar 1994.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

§ 2

Foreningens hovedformål er:

– at udbrede viden om og kendskab til duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS),
– at give råd og vejledning til duft- og kemikalieoverfølsomme og deres pårørende,
– at følge med i den forskning, der finder sted på området, nationalt såvel som internationalt.

§ 3

Som aktive medlemmer kan optages enhver med interesse for foreningens arbejde. Der kan tegner medlemskab for enkeltpersoner. Der ydes rabat for medlemmer med samme adresse. Virksomheder, fonde, institutioner og andre kan tegne støttemedlemskab uden stemmeret. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent.

§ 4

Stk. 1. Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen og skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Bestyrelsen hæfter kun med de i foreningen beroende midler. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved én af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 5

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 2. Der er direkte valg. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år ad gangen, suppleanter og revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen. Formand, 1
bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges i lige år. Næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges i ulige år. Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden midt i en periode konstituerer bestyrelsen sig selv. Kan kassererposten ikke varetages af bestyrelsen kan den uddelegeres.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens forhandlinger ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 6

Alle rettidigt indkomne forslag til generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer senest én uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år
inden 1. maj.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail/brev til samtlige medlemmer eller i et medlemsblad, som udsendes mindst 4 uger forud for datoen for generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der ikke er i restance til foreningen og har været medlem i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen.
Stemmesedler sendes i e-mail/brev sammen med indkomne forslag forud for datoen til generalforsamlingen. Indkomne stemmesedler sendes til foreningens revisor. Stemmesedler lægges i en lukket kuvert og påtegnes medlemsnummer, navn og adresse. Revisor og kasserer sikrer, at alle har betalt kontingent, inden de valgte stemmetællere åbner kuverterne og tæller stemmesedlerne op.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 15 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse kan ske i medlemsbladet eller pr. e-mail/brev til samtlige medlemmer

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Aflæggelse og godkendelse af formandsberetning
Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse og godkendelse af budget
Fastsættelse af medlemskontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter
Valg af revisor samt valg af suppleant
Eventuelt

Inden generalforsamlingen påbegyndes, skal det sikres, at de fremmødte har betalt kontingent. På generalforsamlingen er det et krav, at alle møder duftneutrale, dvs. at man ikke har anvendt dufte/parfume under nogen form (heller ikke naturlige), ikke har indtaget stærkt lugtende krydderier og ikke har tobaksrøg i tøj mv. Herudover bør man begrænse brugen af kemikalieholdige kropsplejemidler mv. i videst muligt omfang.

§ 8

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og gælder et regnskabsår. Ved udmeldelse i løbet af året tilbagebetales ingen del af det indbetalte kontingent.

§ 9

Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion af foreningen. Medlemmet gives en skriftlig advarsel med begrundelse herfor. Derefter behandles indstillingen på førstkommende generalforsamling. Hvis det skønnes nødvendigt, kan den pågældende suspenderes frem til generalforsamlingen. Ved eksklusion tilbagebetales ingen del af det indbetalte kontingent.

§ 10

De i foreningen oprettede lokalgrupper har til formål at skabe et socialt netværk for medlemmer med MCS. Den enkelte gruppe arrangerer selv sine aktiviteter
ud fra behov og de muligheder, de råder over. Lokalgrupperne kan ikke uden foreningens tilladelse lave arrangementer i foreningens regi, ej heller udtale sig eller tage initiativer på foreningens vegne. Hvis lokalgrupperne deltager i lokale arrangementer som f.eks. sundhedsdage, sker det i samarbejde med bestyrelsen. Den enkelte lokalgruppe vælger en repræsentant, som har kontakt til bestyrelsen.

§ 11

Den af foreningen oprettede telefonrådgivning har til formål at give informationer om MCS og at yde støtte, rådgivning og hjælp til selvhjælp til MCS-ramte og disses pårørende. Telefonrådgivningen fungerer med en daglig leder, der udpeges af bestyrelsen og samarbejder med denne.

§ 12

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, hvis opgaver defineres af bestyrelsen og udføres i samarbejde med denne. Ad hoc-opgaver kan uddelegeres af bestyrelsen, og sådanne opgaver skal i så fald ligeledes udføres i samarbejde med bestyrelsen.

§ 13

Vedtægtsændringer skal godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

§ 14

Bestyrelsen må under ingen omstændigheder udlevere medlemmernes personlige data til offentlige myndigheder eller andre uden udtrykkelig tilladelse fra de enkelte medlemmer.

§ 15

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Beslutning om opløsning af foreningen skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som kun har dette ene punkt på dagsordenen, og som indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige medlemmer. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler efter generalforsamlingens bestemmelse tilfalde en eller flere alment velgørende, humanitære eller sygdomsbekæmpende foreninger, som har hjemsted i Danmark.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Nykøbing F. den 1. februar 1994.

Revideret i:
Hedehusene, den 15. januar 2023
Odense, den 27. april 2014
Fredericia, den 26. april 2008
Tåstrup, den 28. april 2007
Tåstrup, den 29. april 2006
Tåstrup, den 24. januar 2004
Tåstrup, den 6. april 2002
Brønshøj, den 22. april 1999
Valby, den 27. februar 1998

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk