Af Lea Friestrup Lind, formand MCS Foreningen

Det er nye tider med hensyn til kommunikation og foreningsarbejde, og der skal nye tanker til. Det er et problem, at vores lille forening hvert år er lukningstruet. Derfor har det også været mit erklærede mål at finde en måde at bevare foreningen, fx ved sammenlægning med foreninger i samme regi. Vi har i årets løb haft dialog med EHS Foreningen, som er meget interesserede i samarbejde, men ikke på nuværende tidspunkt i en sammenlægning.

Bestyrelsen
Jeg har valgt ikke at stille op til formandsposten igen. Jeg har ikke tid og overskud, og det er jo netop det, der er problemet i dag, at der ikke er mange, der har tid/lyst til bestyrelsesarbejde. Derfor har vi i bestyrelsen igen rakt ud og inviteret LOB-brænderøgsforeningen og de skimmelramte (som for nuværende ikke har en forening, men kommunikerer via Facebook). Jeg tror, at Facebook el.lign. bliver måden at have kontakt med ligesindede fremover, og derfor er det vigtigt, at vi får samlet os i en fælles forening, så vi har en stemme hos politikerne, mere respekt og bedre handlemuligheder. Færre skal sidde med bestyrelsesopgaver og flere kan dermed arbejde aktivt indenfor deres interesseområder. Det er det, vi er interesserede i!

Vi har i løbet af det sidste år kunne udfylde pladserne som næstformand, Vibeke Nicolaisen, og 1. suppleant, Racheli Toft. Desværre modtager Racheli ikke genvalg pga. helbredsproblemer. Vibeke Nicolaisen går af som næstformand, men vil dog gerne fortsætte som suppleant. Racheli har fortsat en opgave med at sende velkomstbreve med post ud til nye medlemmer, og det fungerer upåklageligt. Tak for det!

Vores kasserer, Kira Thømming, har fået godt styr på medlemsdatabasen, og foreningen har nu over 460 medlemmer. Det er vi meget tilfredse med. Dog vil vi gerne have endnu flere. Kira gør et stort stykke arbejde for foreningen, og vi er meget taknemmelige for hendes indsats.

Hjemmeside, telefoni og donationer
Foreningen har fået en ny flot hjemmeside. Der mangler at blive ryddet op i stoffet på siden. Det er en opgave, der kan tages op i det nye år. Samtidig er vores tidligere IT-samarbejdspartner skiftet ud med et professionelt firma. Mobiltelefoner er skiftet ud med IT telefoni fra IP Nordic. Det har reduceret omkostningerne til telefoni. Vi har ikke længere faste tider for rådgivning, men opfordrer medlemmerne til at lægge en besked, og så vender vi tilbage. Vi har fået MobilePay og har i samme åndedrag forsøgt at opnå status som humanitær forening, hvilket kunne have berettiget os til at søge statens udlodningsmidler. Det ville også have gjort, at vi kunne modtage store donationer skattefrit. Der var dog uenighed om, hvorvidt vi kunne søge den status ud fra vores vedtægter, og vi måtte desværre droppe det. Man skulle opfylde et af flere krav:

1) Løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse efter ligningslovens paragraf 8A – Slots- og Kulturstyrelsen. Minimum 100 donationer af 200 kr.

2) Kunne dokumentere at have gennemført en landsdækkende godkendt indsamling i de to senest afsluttede regnskabsår og et tredje, som vi ikke kunne leve op til. Vi mente i bestyrelsen, at det var et realistisk mål, men projektet måtte altså stoppes. Vi har dog stadig retten til at lave offentlige indsamlinger, og foreningen betaler et årligt gebyr for det.

Forsikring, ny redaktør og folder

Bestyrelsen har fået en bestyrelsesansvarsforsikring, som sikrer, at vi ikke kommer til at hæfte personligt for fejl og evt. snyd med foreningens midler. Desuden har vi med marts-nummeret af MCSinfo fået ny redaktør, Gitte Larsen. Hun er ansat seks timer ugentligt i fleksjob. Planen er, at Gitte vil overtage visse administrative opgaver efterhånden, som bladet er kommet i en fast rytme, og vi ved, hvor meget tid hun har til overs. Man kan evt. vælge at sætte timetallet op. Gitte tager sig af hjemmesiden, hvor der nu lægges nyheder op i en blog, der kan tilgås fra topmenuen. Nyhederne deles også på Facebooksiden, som hun også er medadministrator på. Hun har desuden fået den opgave at hjælpe Kira med medlemsdatabasen. For at Gitte kan holde sig orienteret, deltager hun på de fysiske møder, hvor der også kan kommes med input til stof til bladet. Gitte er en ressource, som vi har trængt til i foreningen, med overblik og engagement, og hun har vist sig at leve fuldt op til vores forventninger og mere til!

Bestyrelsesmedlem Vibeke Uldall har arbejdet med ensomhed og har som repræsentant for MCS Foreningen deltaget i en konference vedr. dette. Der kan læses mere om temaet i det kommende MCSinfo.

Vi har valgt at samle vores foldere i én informationsfolder om MCS, og den har vi indtil nu selv trykt efter behov. Der bliver trykt et stort antal hos et trykkeri, som kan rekvireres hos foreningen. Foreningen har også fået nyt logo, og det er nu kommet helt på plads. Vi har fået det lavet tydeligt og skalérbart af en professionel grafiker. MCSinfo har fået et nyt udseende med næste blad, som skulle reducere udgifterne til porto, samt kunne sendes uden kuvert direkte fra trykkeriet, så det reducerer arbejdsbyrden for bestyrelsen. Det er Vibeke Uldall, der har stået for distributionen, i samarbejde med formanden. Vi ser frem til den nye metode!

Pga. Corona-pandemien kom vi ikke på Møn Folkemøde i år som planlagt, og det var ærgerligt. Vi håber, at det bliver muligt til næste år. I den forbindelse skulle der også have været arbejdet med forskelligt markedsføringsmateriale, men alt blev sat på standby.

Sammenlægning
På seneste bestyrelsesmøde har vi besluttet at arbejde mod en sammenlægning med LOB og de skimmelramte, og for at favne alle og sende et klart signal ændre foreningens navn til Miljøsygeforeningen. LOB er ifølge siddende formand umiddelbart interesserede, men skal dog lige have det op på deres kommende generalforsamling. De har også rekrutteringsproblemer. Jeg har skrevet ud i skimmelgrupperne, og der har også vist sig en vis interesse.

I MCS Foreningen har vi i en del år haft bestyrelsesmøder online hver anden måned og en til to fysiske møder om året. Det er en god måde at holde tidsforbrug og udgifter nede. Dog er det også rart at møde hinanden face to face ind imellem.
Det er bestyrelsens holdning, at vi sagtens kan invitere andre miljøsyge ind i foreningen og arbejde i arbejdsgrupper med forskellige interesser. Det er vores håb, at vi i fællesskab kan opnå at sammensætte en hel bestyrelse. Bliver der ikke ved generalforsamlingen i dag, den 13/9, fundet en ny formand for MCS Foreningen, vil vi i bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på ændring af foreningens navn samt sammenlægning af bestyrelser og forhåbentlig derigennem bevare foreningen.

Jeg synes, vi har haft en god bestyrelse med god balance og relationer indbyrdes, det har været dejligt, dog mangler der kræfter til lige at gøre den ekstra indsats. Derfor ser vi en fordel i, at vi bliver flere, der kan arbejde på kryds og tværs ved sammenlægning med andre interessegrupper. Vi har i bestyrelsen talt meget om, at vi bør oprette et ”Center for Miljøsyge”, hvor det er muligt at blive undersøgt, diagnosticeret og eventuelt behandlet, og hvor man kan henvende sig, hvis man er ramt af en eller anden form for miljøsyge. Måske kommer vi et skridt nærmere ved en sammenlægning.

Tak til bestyrelsen og foreningens medlemmer for den tillid, der er vist mig.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk